تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • قطره چکان

 قطره چکان آخرین بخش از یک سیستم آبیاری است که آب را به درخت میرساند.

انوتع قطره چکان: 

1- قطره چکان ساده یا نرمال

2- قطره چکان خودتنظیم

قطره چکان های ساده، قیمت کمتری دارند و برای زمین های زراعی و باغات بدون شیب یا شیب کم و هموار، مورد استفاده قرار میگیرد.

در این نوع قطره چکان، یا افزایش فشار آب، میزان آب خروجی قطره چکان، افزایش می یابد و با کاهش فشار، میزان آبرسانی کم میگردد. به همین دلیل در زمین های بدون شیب استفاده می شود تا آب به مقدار تقریبا یکسان در سرتاسر باغ، به درختان برسد.

 

قطره چکان های خودتنظیم یا pc، دارای یک قطعه سیلیکونی در درون خود هستند که در برابر افزایش و کاهش فشار آب ورودی به قطره چکان، قوس می یابد و میزان آب خروجی را تنظیم میکند.

این نوع قطره چکان در باغات دارای شیب و ناهموار استفاده می گردد

 

هر کدام از این دو نوع کارایی، به دو صورت تولید و عرضه می شود:

1- پرسی

2- پیچی

 

قطره چکان های پرسی خارجی از دیرباز در ایران وجود داشته و برای آبیاری موضعی استفاده می شده است. این مدل، مزیت و عیب خودش را دارد. مزیت آن، دقت در میزان آب خروجی و اطمینان از کیفیت است و عیب آن، امکان گرفتگی و عدم عبور آب از روزنه قطره چکان می باشد. این مهم، در اثر شوری آب به وجود می آید و تنها راه آن اسیدشویی است و اگر این کار، نتیجه ای نداشته باشد، میبایست قطره چکان تعویض شود.

پس برای مناطقی که شوری آب، کم است (یا EC پایین است)، استفاده از قطره چکان های پرسی، ارجحیت دارد.

در مقابل، قطره چکان های پیچی قرار دارند که قابلیت باز شدن در آن ها وجود دارد. و می توان در صورت گرفتگی، درن آن را تمیز نمود و دوباره استفاده کرد.

این نوع قطره چکان نیز برای مناطق با آب شور، مناسب است.

فروش قطره چکان

 ارسال بار کمتر از 72 ساعت

فروش ویژه آنتلکو